HOME < 제품정보 < 타이어라벨
 
세부메뉴 |

① 표면지   
종이류, 필름류, 각종가공재질로 구성, 인쇄 및 컷팅등에 적합한 상태로 가공처리

Class
Weight
폴리에틸렌(Polyethylene)
폴리프로필렌(Polypropylene)
염화비닐(Poly vinyl chloride)
폴리에스터(P.E.T)
80 ~ 120 mic
30 ~ 100 mic
20 ~ 150 mic
25 ~ 188 mic